15:19  วันอังคาร ที่ 23 กุมภาพันธ์  2564

รายงานกิจกรรมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการกิจกรรม “ยกระดับการดำเนินงานด้านคุณธรรมและความโปร่งใส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564


14:18  วันจันทร์ ที่ 15 กุมภาพันธ์  2564

ประกาศเรื่อง ตารางเรียนตารางสอน สำหรับนักศึกษาภาคพิเศษ(เสาร์-อาทิตย์) ภาคเรียนที่2 ปีการศึกษา2563


14:17  วันจันทร์ ที่ 15 กุมภาพันธ์  2564

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เรื่อง ยกเว้นการเก็บเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา ระดับปริญญาตรี ภาคพิเศษ ในสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 (Coronavirus Disease 2019 : COVID-19) ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563


14:16  วันจันทร์ ที่ 15 กุมภาพันธ์  2564

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เรื่อง ยกเว้นการเก็บเงินค่าบำรุงและค่าธรรมเนียมการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ภาคพิเศษ ในสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 (Coronavirus Disease 2019 : COVID-19) ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563


สายตรงผู้อำนวยการ

Nature

Facebook

Channels