ข่าวเด่นมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

  • You are here :
  • Home
  • ARU News Lister

สถาบันอยุธยาศึกษา จัดอบรมเพื่อการจัดทำบัญชีครัวเรือน และการคิดต้นทุน เพื่อกำหนดราคาขาย ในการจำหน่ายผลิตภัณฑ์

เมื่อวันศุกร์ที่ 19 พฤศจิกายน พ.ศ.2564 สถาบันอยุธยาศึกษา นำโดย ดร.เกษรา ศรีวิเชียร หัวหน้าสำนักงานผู้อำนวยการสถาบันอยุธยาศึกษา และเจ้าหน้าที่สถาบันอยุธยาศึกษา ได้จัดโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย) จัดอบรมเพื่อการจัดทำบัญชีครัวเรือน และการคิดต้นทุนเพื่อกำหนดราคาขายในการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ ให้กับชาวบ้านในตำบลเต่าเล่า อำเภอบางซ้าย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์เพ็ญนภา หวังที่ชอบ อาจารย์ประจำสาขาวิชาการบัญชี คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เป็นวิทยากรบรรยายในการอบรมครั้งนี้

  • รายงานโดย : สำเริง ภาคธรรม
  • ประจำวันที่ : วันอังคารที่ 23 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2564
  • คณะ/หน่วยงาน : งานสื่อสารองค์กร

แกลเลอรี่ภาพกิจกรรม