ข่าวเด่นมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

  • You are here :
  • Home
  • ARU News Lister

เสวนา 3 ทศวรรษ มรดกโลกพระนครศรีอยุธยา

เมื่อวันเสาร์ที่ 20 พฤศจิกายน พ.ศ.2564 สถาบันอยุธยาศึกษา จัดกิจกรรมเสวนา 3 ทศวรรษ มรดกโลกพระนครศรีอยุธยา ออนไลน์ผ่านระบบ Zoom Meeting โดยได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.เกรียงไกร เกิดศิริ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร คุณภัทรพงษ์ เก่าเงิน ผู้อำนวยการอุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา และ อาจารย์ ดร.สุรินทร์ ศรีสังข์งาม ผู้อำนวยการสถาบันอยุธยาศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เป็นวิทยากร โดยมี นายปัทพงษ์ ชื่นบุญ นักวิชาการศึกษา สถาบันอยุธยาศึกษา เป็นผู้ดำเนินรายการ ประเด็นการเสวนา ประกอบด้วย ช่วงที่ 1 มรดกโลกอยุธยา : หลักการเหตุผลและปฐมบท ช่วงที่ 2 มรดกโลกอยุธยา : สถานภาพปัจจุบันและการดำรงอยู่ ช่วงที่ 3 มรดกโลกอยุธยา : โอกาส และความท้าทายสู่อนาคต

  • รายงานโดย : สำเริง ภาคธรรม
  • ประจำวันที่ : วันอังคารที่ 23 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2564
  • คณะ/หน่วยงาน : งานสื่อสารองค์กร

แกลเลอรี่ภาพกิจกรรม