image

รศ.ดร.วิณัฏฐา แสงสุข

ประธานคณะกรรมการประจำคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

image

ผศ.ดร.นราธิป ปิติธนบดี

กรรมการ

image

ผศ.ดร.กานดา เต๊ะขันหมาก

กรรมการ

image

อ.ปานหทัย วัชรีวงศ์ ณ อยุธยา

หัวหน้าภาควิชามนุษยศาสตร์ กรรมการ

image

อ.ดร.เอนก รักเงิน

หัวหน้าภาควิชาสังคมศาสตร์ กรรมการ

image

พล.ต.ท.อมรรักษ์ หุวะนันทน์

ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก กรรมการ

image

รศ.ดร.กาสัก เต๊ะขันหมาก

ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก กรรมการ

image

รศ.ดร.วิบูลย์ ตระกูลฮุ้น

ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก กรรมการ

image

ดร.สมพล รัชตพิมลชัย

ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก กรรมการ

image

ผศ.ศุภกาณฑ์ นานรัมย์

ผู้แทนคณาจารย์ กรรมการ

image

ผศ.บวรศรี มณีพงษ์

ผู้แทนคณาจารย์ กรรมการ

image

อ.กาญจณา สุขาบูรณ์

ผู้แทนคณาจารย์ กรรมการ

image

อ.ดร.อัครวินท์ ศาสนพิทักษ์

ผู้แทนคณาจารย์ กรรมการ

image

นางอรัญญา จงกลรัตน์

หัวหน้าสำนักงานคณบดี เลขานุการ

image

นายภูรุจ จันทร์สว่าง

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ผู้ช่วยเลขานุการ