บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ

image

นางอรัญญา จงกลรัตน์

หัวหน้าสำนักงานคณบดี

image

นางภัทร์ฐิตา กิจถาวร

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

image

นายนัฐพงษ์ สาระเมฆ

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

image

นายภูรุจ จันทร์สว่าง

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

image

นายสุริยา แก้วพูลศรี

นักวิชาการโสตทัศนศึกษา

image

นายฉัตรชัย พวงทอง

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

image

นางสาวรมย์รวี โพธิ์คำ

นักวิชาการศึกษา

image

นายนัฐพล จริตซื่อ

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

image

นางสาวสุทาทิพย์ ธรรมะวิมล

เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานบริหาร