ปรัญชา พันธกิจ วิสัยทัศน์

ปรัชญา (Philosophy)

คุณภาพ คุณธรรม น้อมนำวิถีไทย ร่วมใจพัฒนา ก้าวสู่มาตรฐานสากล

พันธกิจ (Mission)

  • ผลิตบัณฑิตที่มีคุณธรรม คุณภาพทางวิชาการและบุคลิกภาพที่ดี
  • วิจัยเพื่อพัฒนาและสร้างองค์ความรู้ใหม่ด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ที่บูรณาการกับศาสตร์อื่นๆ เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น และประเทศ
  • ส่งเสริมและอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่นและของชาติ
  • เผยแพร่องค์ความรู้ และให้บริการทางวิชาการที่ตอบสนองความต้องการของท้องถิ่น
  • ศึกษาและสืบสานแนวพระราชดำริ หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

วิสัยทัศน์ (Vision)

ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ มีจิตสาธารณะเพื่อสังคม เป็นแหล่งเรียนรู้ สร้างองค์ความรู้ใหม่ เพื่อนำไปสู่การพัฒนาท้องถิ่นได้อย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืน

เอกลักษณ์

แหล่งเรียนรู้ ภูมิปัญญา เพื่อพัฒนาท้องถิ่น สู่มาตรฐานสากล

อัตลักษณ์

ใฝ่รู้ อุตสาหะ สำนึกดี มีจิตอาสา