กิจการนักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ทุนการศึกษา

  1. ประกาศคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เข้ารับทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561 ประเภท "ทุนเรียนดี"
  2. ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เรื่อง โครงการ "ครูช่วยศิษย์-มิตรช่วยเพื่อน" นักศึกษาภาคปกติ ภาคเรียนที่ 2/2561
  3. ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เรื่อง โครงการ "ครูช่วยศิษย์-มิตรช่วยเพื่อน" นักศึกษาภาคพิเศษ(เสาร์-อาทิตย์) ภาคเรียนที่ 2/2561
  4. ประกาศคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เรื่อง การสมัครขอรับทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561
  5. ใบสมัครขอรับทุนการศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
  6. ประกาศรายชื่อนักศึกษาผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสัมภาษณ์ทุนการศึกษา ประเภท "ทุนได้เปล่า" ประจำปีการศึกษา 2561
  7. ประกาศคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้ารับทุนการศึกษา ประเภททุน "ศิษย์เก่าและอาจารย์อาวุโส คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์"
  8. ประกาศคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เข้ารับทุนการศึกษา ประเภททุน "ศิษย์เก่าและอาจารย์อาวุโส คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์"
  9. ประกาศคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้ารับทุนการศึกษา ประเภททุน "ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วาสนา บุญสม"

กิจกรรมนักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ภาพกิจกรรมนักศึกษา

ภาพประชุมกิจการนักศึกษา