ผู้บริหาร

นางสาวกาญจนา เงินอ่อน

ผู้อำนวยการกองบริการการศึกษา
อีเมล์ : kanjanaqa@gmailcom
เบอร์โทรศัพท์ภายใน 1701

งานบริหารงานทั่วไป

นางสาวนิตยา แสงมะฮะหมัด

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
ระดับชำนาญการ
อีเมล์ : :
sangmahamad2000@hotmail.com
เบอร์โทรศัพท์ภายใน 1712

นางสาวชันษา กิ่งศักดิ์

นักวิชาการศึกษา
ระดับปฏิบัติการ
อีเมล์ : :
channasa.kingsak@gmail.com
เบอร์โทรศัพท์ภายใน 1736

นางวลัยทิพย์ พิมพ์สุธีถิรชา

นักวิชาการศึกษา
ระดับปฏิบัติการ
อีเมล์ : :
wailaithip.2558@gmail.com
เบอร์โทรศัพท์ภายใน 1737

งานทะเบียนและประมวลผล

นางสาวภัสน์นันท์ กรพาโชค

นักวิชาการศึกษา
ระดับชำนาญการ
อีเมล์ : : passanun@aru.ac.th
เบอร์โทรศัพท์ภายใน 1734

นางสาวยุวนารี ฉิมพาลี

นักวิชาการศึกษา
ระดับปฏิบัติการ
อีเมล์ : : cha_am_290631@hotmail.com
เบอร์โทรศัพท์ภายใน 1736

นางสาววิภา ทองทา

นักวิชาการศึกษา
ระดับปฏิบัติการ
อีเมล์ : : wipatongta@gmail.com
เบอร์โทรศัพท์ภายใน 1735

งานหลักสูตรและแผนการเรียน

นางสาวบัณฑิตา สอนดี

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
ระดับชำนาญการ
อีเมล์ : : sbanthita@aru.ac.th
เบอร์โทรศัพท์ภายใน 1724

นางสาวสุจิตรา แก้วแสงแจ่ม

นักวิชาการศึกษา
ระดับชำนาญการ
อีเมล์ : : sujittra@aru.ac.th
เบอร์โทรศัพท์ภายใน 1722

นางสาวสุภัทรสร ขุมทอง

นักวิชาการศึกษา
ระดับปฏิบัติการ
อีเมล์ : : supadsorn.k@aru.ac.th
เบอร์โทรศัพท์ภายใน 1723

ศูนย์สหกิจศึกษา

นางสาวสมจิตร์ สอนดา

นักวิชาการศึกษา
ระดับปฏิบัติการ
อีเมล์ : : Somjits@aru.ac.th
เบอร์โทรศัพท์ภายใน 1733

ศูนย์บริหารหมวดวิชาศึกษาทั่วไป

นางสาวสุภัทรสร ขุมทอง

นักวิชาการศึกษา
ระดับปฏิบัติการ
อีเมล์ : : supadsorn.k@aru.ac.th
เบอร์โทรศัพท์ภายใน 1723

นางสาวบัณฑิตา สอนดี

นักวิชาการศึกษา
ระดับชำนาญการ
อีเมล์ : : sbanthita@aru.ac.th
เบอร์โทรศัพท์ภายใน 1724